IZ Kandy専用シンナー | 3.6kg / IZ Kandy dedicated thinner